PHP Sınıfındaki Metot ve Değişkenler


JavaScript Sınıfındaki Metot ve Değişkenler


PHP Sınıfının Kullanımı
PHPLiveX __constructor ( array $functions )
Nesneyi oluşturur ve isteğe bağlı olarak, belirtilen fonksiyonlar için "Ajaxify" metodunu uygular.
$ajax = new PHPLiveX(array("myFunction"))
void Ajaxify ( array $functions )
Belirtilen fonksiyonların ajax ile kullanılmasını sağlar. Yani, bu fonksiyonlar javascript kodu ile sayfa tekrar yüklenmeden çalıştırılabilir.
$ajax->Ajaxify(array("myFunction"))
JavaScript ile kullanımı: myfunction(arg1, arg2, ..., object options)
void AjaxifyAll ()
Sayfa üzerinde kullanıcı tarafından tanımlanmış tüm fonksiyonlar için "ajaxify" metodunu uygular.
$ajax->AjaxifyAll()
void AjaxifyObjectMethods ( array $methods )
Belirtilen nesne metodları için "Ajaxify" metodunu uygular. PHP 'session' başlatılmış olmalıdır.
$myObject = new myClass()
$ajax->Ajaxify(array("myObject" => "myMethod", "myObject2" => "myMethod2", ...))
Veya $ajax->Ajaxify(array("myObject" => array("method1", "method2", ...)))
JavaScript ile kullanımı: myObject.myMethod(arg1, arg2, ..., object options)
void AjaxifyObjects ( array $objects )
Belirtilen nesnelerin tüm metodları için "Ajaxify" metodunu uygular. PHP 'session' başlatılmış olmalıdır.
$myObject = new myClass()
$ajax->Ajaxify(array("myObject", "myObject2", ...))
JavaScript ile kullanımı: myObject.anyMethod(arg1, arg2, ..., object options)
static string Decode ( string $str, string $encoding )
UTF-8 ile şifrelenmiş bir ifadeyi, istenilen karakter kümesi ile şifreler. ANSI karakter kümelerini kullananlar için çok önemlidir (örn: ISO-8859-9). PHP "json_decode" fonksiyonundaki bir karakter hatası sebebiyle "ö", "ş", "ç" gibi dile özgü karakterlerde ortaya çıkabilecek hataları engellemek için kullanılmalıdır. Yine de tam verim alabilmek için UTF-8 kullanılması önerilir.
$str = $ajax->Decode($str, "iso-8859-9")
string Encoding = "UTF-8"
Ajax istemi ile elde edilen içeriğin karakter kümesi. Sayfanın karakter kümesi ile aynı olmalıdır.
$ajax->Encoding = "ISO-8859-9"
void Run ( bool $includeJS = true, string $filepath = "phplivex.js" )
Ajax istemlerinin çalışmasını sağlayan javascript kodlarını oluşturur veya "phplivex.js" dosyasından içeriye alır. "AJAXIFY" metotlarının altında çağırılmalıdır.
$ajax->Run(true)


JS Sınıfının Kullanımı
void ExternalRequest ( object options )
url parametresi ile belirtilen sayfaya ajax istemi gönderir.
new PHPLiveX().ExternalRequest({"url": "target.php", params: [param1, param2]})
bool SubmitForm ( HTMLFormElement|id|name form, [object options] )
Ajax istemi ile form göndermek için kullanılır. Eğer formun "action" değeri girilmemişse, url parametresi ile belirtilmelidir. AJAX ile dosya yükleme özelliği şu anda mevcut değildir.
new PHPLiveX().SubmitForm("myForm", {"method": "get", "target": "alert"})
HTMLDomElement|id target = null
Ajax istemi ile alınan verilerin, belirtilen dom elemanının "target_attr" parametresi ile belirlenen özelliğine aktarılmasını sağlar.
<div id="testArea"></div>
<script type="text/javascript">myFunction({"target": "testArea"})</script>
string target_attr = "innerContent"
Eğer "target" parametresi ile bir dom elemanı belirtildiyse, o elemanın bu parametre ile belirlenen niteliği etkilenir. "innerContent" değeri, innerHTML ve value niteliklerini sembolize eder. Eğer hedef bir "HTMLInputElement" ise, value yerine geçer, aksi takdirde innerHTML ...
<div id="testArea" style="background-color:#FFFFFF"></div>
<script type="text/javascript">
myFunction({"target": "testArea", "target_attr": "style.backgroundColor"})
</script>
string mode = "rw"
Eğer "target" parametresi kullanılıyorsa, "mode" yazdırma türünü belirler:
"rw": hedef dom elemanının belirlenen niteliğinin önceki değerini silerek, yenisini yazdırır
"aw": hedef dom elemanının belirlenen niteliğinin önceki değerininin sonuna yenisini ekler
"asw": hedef dom elemanının belirlenen niteliğinin önceki değerininin başına yenisini ekler
<div id="testArea"> burada herhangi birşey olabilir </div>
<script type="text/javascript">
myFunction({"target": "testArea", "mode": "aw"})
</script>
HTMLDomElement|id preloader = null
Önyükleme için kullanılacak dom elemanıdır. Belirtilen dom elemanı visibility ya da display niteliklerinden biri ile gizlenmiş olmalıdır. PHPLiveX, bu elemanı yükleme sırasında görünür yapıp, işlem bittiğinde tekrar gizler. Gizleme işlemi için kullanılacak nitelik (display, visibility), "preloader_style" parametresi ile belirlenebilir.
<div id="preloadDiv" style="visibility:hidden;">Loading...</div>
<script type="text/javascript">
myFunction({"target": "testArea", "preloader": "preloadDiv"})
</script>
HTMLDomElement|id preloader_style = "visibility"
Önyükleyicinin gizleme için kullanacağı niteliktir: "visibility" ve "display". İkisi arasında tek bir fark vardır. visibility:hidden ile gizlenen dom elemanı sayfada yer kaplayıp görünmezken, display:none kullanan eleman sayfada yer kaplamaz. Varsayılan değer visibility dir.
<div id="preloadDiv" style="display:none;">Yükleniyor...</div>
<script type="text/javascript">
myFunction({"preloader": "preloadDiv", "preloader_style": "display"})
</script>
bool clear_content = false
TRUE değerini aldığında, önyükleme sırasında "target" dom elemanının "target_attr" niteliğinin değerini boşaltır.
<div id="testArea"> örneğin burada bulunan yazılar önyükleme sırasında görünmeyecek </div>
<script type="text/javascript">
myFunction({"target": "testArea", "preloader": "preloadDiv", "clear_content": true})
</script>
string content_type = "text"
Ajax istemine alınan yanıtın içerik türüdür. "text" ve "json" değerlerini alabilir.
myFunction({"content_type": "json", onFinish: function(response){ //response bir json nesnesidir } })
bool eval_scripts = true
TRUE değeri ile, ajax istemine alınan yanıt javascript kodu içeriyorsa, bu kodlar otomatik olarak sayfaya eklenir ve çalıştırılır. Eğer bu betiklerin yoksayılması isteniyorsa FALSE değeri girilmelidir.
myFunction({"eval_scripts": false})
int interval = null
Fonksiyon bu parametre ile belirlenen aralıklarda tekrar tekrar çalıştırılır. Zaman aralığı milisaniye cinsinden olmalıdır.
myFunction({"target": "testArea", "interval": 10000})
object params = {}
"ExternalRequest" metoduyla birlikte kullanılabilir. "url" parametresi ile belirlenen sayfaya gönderilecek değişken ve değerleri girilir.
new PHPLiveX().ExternalRequest({"url": "test.php", "params": {"email": "blabla@gmail.com", "id": 350}})
object headers = {}
Ajax isteminin kullandığı varsayılan sayfa başlıklarına ilave yapılabilir. Aşağıdaki örnekte verilenler varsayılan başlıklardan ikisidir.
myFunction({"headers": {"pragma": "no-cache", "content-type": "application/text; charset=UTF-8"}})
string method = "POST"
Ajax isteminin kullandığı http metodudur. "post" ve "get" değerlerini alabilir.
myFunction({"method": "GET"})
string type = "asynchronous"
Ajax isteminin türüdür. Senkron ya da asenkron(varsayılan) olabilir. Senkron kullanımı pek tavsiye edilmez çünkü kullanışlı değildir. Tarayıcının kilitlenmesine ve aynı süreçte başka hiç bir işlem yapamamanıza sebep olur.
string url = ""
AJAX isteminin gönderileceği sayfadır. "ExternalRequest" ve "SubmitForm" metotları ile kullanılır.
event onCreate = null
xmlhttp bağlantısı açılır açılmaz çalışır.
myFunction({ "onCreate": function(xmlhttp){ //Herhangi bir işlem... } })
event onUninitialized = null
xmlhttp bağlantısı açılmadan hemen önce çalışır. (xmlhttp status değişkeni 0 değerini almaktadır)
myFunction({ "onUninitialized": function(xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onLoading = null
xmlhttp istemi gönderilmeden hemen önce çalışır. (xmlhttp status değişkeni 1 değerini almaktadır)
myFunction({ "onLoading": function(xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onRequest = null
xmlhttp istemi işlenirken çalışır (xmlhttp status değişkeni 2 değerini almaktadır). header ve status değişkenleri kullanılabilir.
myFunction({ "onRequest": function(xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onInteraction = null
xmlhttp istemi gönderilmiştir ve yanıt alınmaktadır (xmlhttp status değişkeni 3 değerini almaktadır). response değişkeni, alınan yanıtın büyük bir kısmını içermektedir.
myFunction({ "onInteraction": function(xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onFinish = null
xmlhttp istemi tamamlanmış ve yanıt tamamiyle alınmıştır. (xmlhttp status değişkeni 4 değerini almaktadır). Bu fonksiyon çalışmadan önce "target" parametresi de işleme sokulmaz. "target" parametresi işleme sokulduktan sonra çalışması için onUpdate kullanılmalıdır.
myFunction({ "onFinish": function(response, xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onUpdate = null
"onFinish" ile arasındaki tek fark, "target" parametresinden sonra işleme sokulmasıdır. "target" parametresi kullanılmıyorsa aradaki fark ortadan kalkar.
myFunction({ "onUpdate": function(response, xmlhttp){ //Herhangi bir işlem } })
event onFailure = null
xmlhttp istemi sırasında yakalanan bir hata sonucunda çalışır.
myFunction({ "onFailure": function(error){ //Herhangi bir işlem } })